daily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economics

Απαντήσεις

Οι πιο δημοφιλείς

Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις

Κατηγορίες
Όλα
Ανακεφαλαιοποίηση
Ανακεφαλαιοποίηση

1. Ποιά από τις παρακάτω πηγές χρηματοδότησης χρησιμοποιεί μία τράπεζα σήμερα υπό κανονικές συνθήκες;

 • αποδοχή καταθέσεων από το κοινό
 • λήψη δανείων
 • εισφορά μετοχικού κεφαλαίου, καταβολή δηλαδή χρημάτων από τους ιδιοκτήτες της
 • όλες τις παραπάνω

 

2. Ποια από τις παρακάτω συνθήκες συνιστά προϋπόθεση για την ύπαρξη ανάγκης για ανακεφαλαιοποίηση μιας τράπεζας;

 • προβλήματα ρευστότητας ως αποτέλεσμα της μείωσης των τραπεζικών καταθέσεων
 • αδυναμία λήψης νέων δανείων
 • καταγραφή μεγάλων ζημιών που έχουν οδηγήσει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
 • σχέδια για ανάληψη νέων επενδυτικών σχεδίων

 

3. Η ύπαρξη ή μη ανάγκης για ανακεφαλαιοποίηση μιας τράπεζας κρίνεται συνήθως βάσει του δείκτη:

 • κεφαλαιακής επάρκειας
 • γενικής ρευστότητας
 • μερισματικής απόδοσης
 • καθαρού περιθωρίου κέρδους

 

4. Μία τράπεζα, μέσω της ανακεφαλαιοποίησης, λαμβάνει ένα πολύ σημαντικό για εκείνη ποσό χρημάτων. Ποιά η πηγή αυτής της νέας αυτής χρηματοδότησης;

 • αποδοχή καταθέσεων από το κοινό
 • λήψη δανείων
 • εισφορά μετοχικού κεφαλαίου, καταβολή δηλαδή χρημάτων από τους ιδιοκτήτες της
 • όλες οι παραπάνω

 

5. Ποιος από τους παρακάτω μπορεί θεωρητικά να πραγματοποιήσει την ανακεφαλαιοποίηση μιας τράπεζας;

 • η κυβέρνηση
 • οι μέτοχοι της τράπεζας
 • νέοι επενδυτές
 • όλοι οι παραπάνω

 

6. Για την πραγματοποίηση μιας ανακεφαλαιοποίησης τράπεζας από το δημόσιο, ποιος είναι αρμόδιος για να λάβει τη σχετική απόφαση;

 • η ίδια η τράπεζα
 • η κυβέρνηση
 • η κεντρική τράπεζα
 • η ένωση τραπεζών

 

7. Ποιο είναι, σύμφωνα με την Οικονομική Επιστήμη, το σημαντικότερο κίνητρο της κυβέρνησης μιας χώρας πίσω από τη χρηματοδότηση μιας ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών;

 • η αποφυγή της ταπείνωσης που μια τραπεζική πτώχευση ενδεχομενως να συνεπάγεται
 • η αποφυγή της οικονομικής κρίσης που ως ντόμινο μια τραπεζική πτώχευση μπορεί να δημιουργήσει
 • η προστασία των θέσεων εργασίας τραπεζιτών και τραπεζουπαλλήλων
 • είναι υποχρεωμένη να το πράξει σε κάθε περίπτωση βάσει της νομοθεσίας

 

8. Πότε και από ποιον επιστρέφονται στο δημόσιο τα χρήματα που κατέβαλε για την πραγματοποίηση μιας ανακεφαλαιοποίησης τράπεζας;

 • έπειτα από ένα συγκεκριμένο και συμφωνημένο χρονικό διάστημα από την ίδια την τράπεζα
 • μόλις η οικονομική κρίση κοπάσει, από την ίδια την τράπεζα
 • με τα πρώτα κέρδη που θα προκύψουν από τις μελλοντικές δραστηριότητες της ίδιας της τράπεζας
 • όταν και αν υπάρξει κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής να αγοράσει το μερίδιο που εισέφερε το δημόσιο στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας

 

9. Πόσες φορές πραγματοποιήθηκαν ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης (από το 2010 και μετά);

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

10. Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο στη χώρας μας για την πραγματοποίηση ανακεφαλαιοποιήσεων με χρήματα του ελληνικού δημοσίου;

 • το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
 • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)
 • η Τράπεζα της Ελλάδος
 • η Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Κεντρική Τράπεζα
Κεντρική Τράπεζα

1. Τι από τα παρακάτω δεν κάνει μια Κεντρική Τράπεζα;

 • συναλλάσσεται μόνο με το δημόσιο και τις υπόλοιπες τράπεζες
 • ασκεί εποπτεία στις υπόλοιπες τράπεζες
 • είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του κράτους
 • είναι αρμόδια για την επιβολή φόρων στους πολίτες

 

2. Αντικείμενο της νομισματικής πολιτικής είναι η ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με:

 • τα έσοδα και τα έξοδα των δημόσιων φορέων
 • το χρήμα σε μία οικονομία, όπως ο πληθωρισμός και τα επιτόκια
 • τα μέσα εξωτερικής οικονομικής πολιτικής, όπως επιδοτήσεις και δασμοί
 • τους θεσμούς μιας χώρας, όπως το φορολογικό σύστημα και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί

 

3. Μια Κεντρική Τράπεζα μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας επιφέροντας αλλαγές:

 • στο γενικό επίπεδο των τιμών μιας οικονομίας
 • στο επιτόκιο που χρεωνόμαστε όταν λαμβάνουμε δάνειο από κάποια εμπορική τράπεζα
 • στην ισοτιμία βάσει της οποίας συναλλασόμαστε με κατοίκους χώρας που έχει διαφορετικό νόμισμα
 • σε όλα τα παραπάνω

 

4. Σύμφωνα με την τάση των τελευταλιων δεκαετιών, η λειτουργία μιας Κεντρικής Τράπεζας:

 • ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
 • οφείλει να είναι σύμφωνη με τις επιθυμίες της κυβέρνησης κάθε χώρας
 • είναι οικονομικά και πολιτικά ανεξάρτητη
 • οφείλει να είναι σε αρμονία με αυτή άλλων κεντρικών τραπεζών ανά τον κόσμο

 

5. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων μιας Κεντρικής Τράπεζας είναι η δυνατότητα της να αυξομειώνει την ποσότητα χρήματος στην οικονομία, το σύνολο δηλαδή των χρημάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Μια αύξηση:

 • λέγεται επεκτατικη πολιτική και αυξάνει τον πληθωρισμό
 • λέγεται επεκτακτική πολιτική και αυξάνει την ανεργία
 • λέγεται συσταλτική πολιτική και συγκρατεί τον πληθωρισμό
 • λέγεται συσταλτική πολιτική και οδηγεί σε ανάπτυξη

 

6. Η λήψη απόφασης για την ανακεφαλαιοποίηση κάποιας εμπορικής τράπεζας σε μία χώρα από το δημόσιο ανήκει στο πεδίο αρμοδιοτήτων:

 • της ίδιας της τράπεζας
 • της Κυβέρνησης
 • της Κεντρικής Τράπεζας
 • της Ένωσης Τραπεζών

 

7. Στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Τράπεζας μιας χώρας ανήκει η απόφαση για τη διάσωση εμπορικής τράπεζας σε περιπτώσεις που:

 • έχει προβλήματα ρευστότητας, όπως όταν οι καταθέτες πανικοβάλονται και σηκώσουν μαζικά τα χρήματά τους
 • έχει μεγάλες ζημίες λόγω κάποιας οικονομικής κρίσης
 • έχει μεγάλες ζημίες λόγω κακής διαχείρισης
 • σε όλα τα παραπάνω

 

8. Ρόλο Κεντρικής Τράπεζας στην Ελλάδα σήμερα παίζει:

 • η Τράπεζα της Ελλάδος
 • η Εθνική Τράπεζα
 • η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), όπως και για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης
 • η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), όπως και για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

9. Ποιος είναι, σύμφωνα με την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ο κυριότερος στόχος της;

 • η διατήρηση του πληθωρισμού στις χώρες-μέλη σε χαμηλά επίπεδα
 • η διασφάλιση του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος
 • η προστασία των οικονομικά πιο αδύνατων
 • η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στις χώρες-μέλη

 

10. Στην Τραπεζα της Ελλάδος, που διατέλεσε μέχρι το 2001 Κεντρική Τράπεζα της χώρας και λειτουργεί σήμερα υποστηρικτικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τη θέση του Διοικητη σήμερα κατέχει:

 • ο Γιώργος Προβόπουλος
 • ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
 • ο Γιάννης Στουρνάρας
 • ο Γιώργος Σταθάκης