daily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economicsdaily economics
Οικονομικοί όροι

ΦερεγγυότηταHSolvency

Ορισμός επίσημος

Ως φερεγγυότητα στην επιστήμη των οικονομικών ορίζεται η ικανότητα ενός οργανισμού να μπορεί να ανταπεξέλθει τις οικονομικές του υποχρεώσεις κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Η φερεγγυότητα είναι απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη για τη λειτουργία και επιβίωση της επιχείρησης. Αν η επιχείρηση παρουσιάσει ανικανότητα να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της τότε χαρακτηρίζεται ως αφερέγγυα και τίθεται υπό καθεστώς πτώχευσης.1 Γενικά, φερέγγυα χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να επιβιώσει.2

Ορισμός με απλά λόγια

Φερέγγυος στην Ελληνική γλώσσα είναι αυτός που φέρει εγγύηση, δηλαδή ένα άτομο που εμπνέει εμπιστοσύνη στους άλλους.3 Έτσι, λοιπόν και στον επιχειρηματικό κόσμο, φερέγγυα χαρακτηρίζεται η επιχείρηση που μπορεί κάποιος να την εμπιστευτεί, γιατί ξέρει ότι δεν θα πτωχεύσει και θα καλύψει το χρέος της. 

Κατά συνέπεια, η φερεγγυότητα είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία η εταιρεία έχει αρκετά χρήματα για να πληρώσει τις διάφορες υποχρεώσεις της και για να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί.4 Ως υποχρεώσεις μιας εταιρείας μπορεί να θεωρηθούν η εξόφληση των προμηθευτών της για την αγορά πρώτης ύλης, η αποπληρωμή των δανείων σε τράπεζες ή ακόμα και η καταβολή μισθοδοσίας στους υπαλλήλους της.  

 

Περισσότερες πληροφορίες

Η φερεγγυότητα μιας επιχείρησης μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας τους λεγόμενους δείκτες φερεγγυότητας ή αλλιώς δείκτες δανειακής επιβάρυνσης. Συγκεκριμένα οι δείκτες αυτοί μετρούν το βαθμό στον οποίο η χρηματοδότηση της επιχείρησης έχει γίνει με δανεισμό καθώς και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της.5 Οι πιο συχνοί δείκτες φερεγγυότητας είναι οι εξής:

1. Δείκτης συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια = (Συνολικό Χρέος)/(Συνολικά Ίδια Κεφάλαια)

Ο δείκτης αυτός υπολογίζει τα κεφάλαια που παρέχονται στην επιχείρηση από τους πιστωτές σε σύγκριση με τα κεφάλαια που προέρχονται από τους μετόχους και τους εταίρους.5 Υψηλές τιμές αυτού του δείκτη υποδηλώνουν ότι η επιχείρηση υπερχρησιμοποιεί τα ξένα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της. Ωστόσο, μεταβολές στο επίπεδο των επιτοκίων οδηγούν σε μεταβολές των κερδών της επιχείρησης δημιουργώντας αστάθεια στα κέρδη και αδυναμία πρόβλεψης των αποτελεσμάτων. Έτσι, αυξάνεται ο κίνδυνος η επιχείρηση να καταστεί αφερέγγυα καθώς δεν θα μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια τα αποτελέσματά της.6

2. Δείκτης βαθμού δανειακής επιβάρυνσης =(Βραχυπρόθεσμες + Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις)/(Σύνολο Ενεργητικού)
ή Συνολικές υποχρεώσεις προς σύνολο ενεργητικού

Ο συγκεκριμένος δείκτης μετρά το ποσοστό του ύψους των συνολικών ξένων κεφαλαίων που προέρχονται από τους πιστωτές της επιχείρησης. Μεγάλες τιμές του δείκτη αποτελούν ένδειξη υψηλού κινδύνου για τις τράπεζες και τους πιστωτές με τους οποίους συνεργάζεται η επιχείρηση.5

3. Δείκτης κάλυψης των ετήσιων τόκων7 =(Κέρδη προ τόκων και φόρων)/(Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα)

Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το βαθμό στον οποίο τα κέρδη της επιχείρησης μπορούν να μειωθούν, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν αδυναμία κάλυψης των ετήσιων τόκων που οφείλει η εταιρεία. Συνήθως, μια επιχείρηση που ο δείκτης κάλυψης των ετήσιων τόκων της είναι 1,5 ή και μικρότερος θεωρείται ότι είναι οικονομικά ασταθής και μπορεί να δυσκολευτεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τη δραστηριότητά της μέσω τραπεζικών δανείων.6

Συχνά οι δείκτες φερεγγυότητας συγχέονται με τους δείκτες ρευστότητας. Παρόλο που και οι δυο δείκτες μετρούν την ικανότητα της εταιρείας να πληρώνει τις υποχρεώσεις της, οι δείκτες φερρεγυότητας επικεντρώνονται περισσότερο στην μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης σε αντίθεση με τους δείκτες ρευστότητας που αφορούν τη βραχυχρόνια περίοδο. Οι δείκτες φερεγγυότητας δείχνουν την ικανότητα μιας εταιρείας να πραγματοποιεί πληρωμές και να εξοφλεί τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές, τους μετόχους και τις τράπεζες. Όσο υψηλότεροι είναι αυτοί οι δείκτες τόσο πιο φερέγγυα και οικονομικά υγιής θεωρείται η εταιρεία σε μακροπρόθεσμη βάση.6

Η περίπτωση της Ελλάδας

Βιβλιογραφία

  1. The Free Dictionary by Farlex, Solvency (Διαθέσιμο στο http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/solvency, Τελευταία Επίσκεψη 27/05/2016)
  2. Accounting Coach, What is solvency?, Q&A (Διαθέσιμο στο http://www.accountingcoach.com/blog/what-is-solvency, Τελευταία Επίσκεψη 27/05/2016)
  3. Πύλη, Φερέγγυος, Λεξικό της κοινής νεοελληνικής (Διαθέσιμο στο http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html, Τελευταία Επίσκεψη 27/05/2016)
  4. Cambridge Dictionaries Online, Meaning of "solvency" in the English Dictionary (Διαθέσιμο στο http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/solvency, Τελευταία Επίσκεψη 27/05/2016)
  5. Λαζαρίδης Γ. και Δ. Παπαδόπουλος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Α, Β Έκδοση, Θεσσαλονίκη 2005
  6. My Accounting Course, Solvency Ratios (Διαθέσιμο στο http://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/solvency-ratio, Τελευταία Επίσκεψη 27/05/2016)
  7. Εφημερίδα Το Βήμα, Οι 10 σημαντικότεροι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες, 1999 (Διαθέσιμο στο http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657, Τελευταία Επίσκεψη 27/05/2016)

Κοινοποίηση

Αξιολόγηση

Σας φάνηκε κατανοητή η επεξήγηση του όρου «Φερεγγυότητα»;

Παρακαλώ επιλέξτε μία απάντηση

Απαντήθηκαν οι απορίες σας σχετικά με τον όρο «Φερεγγυότητα»;

Παρακαλώ επιλέξτε μία απάντηση
Πιστεύετε ότι θα σας χρησιμεύσουν στο μέλλον όσα διαβάσατε;

Please specify your position in the company
δοκιμή γνώσεων
Επιμέλεια κειμένου: Αμαλία Καραχάλιου